ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (กำหนดจ่าย ทุกวันที่ 10 ของเดือน) รายละเอียดดังที่เนียบมาเลยครับ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2562