ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562