นโยบายเร่งด่วน
       ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพ(ปัจจุบันเทศบาลตำบลชะรัดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างระบบประปาของหมุ่ที่ 2 และ 9 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2559 1.น้ำประปาต้องมีคุณภาพ 2.ไฟฟ้าต้องสว่างทั่วทุกพื้นที่ตำบลชะรัด 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ในการติดตั้งกล้องวงจรปืด) 4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ตลาดน้ำพรุโต๊ะเด็ม) 5.ถนนทุกสายมีความสะดวกและปลอดภัย