3

การบริการขั้นพื้นฐาน

  g41 g42

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
– ถนนลาดยาง 3 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 สาย
– ถนนลูกรังหรือหินคลุก 25 สาย ในตำบลชะรัดมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล ซึ่งมีถนนสายหลัก ๆ คือ
– ถนนสายควนท้อน – สมหวัง
– ถนนสายต้นประดู่-หัวหรั่ง – นาโหนด
– ถนนสายท่านช่วย – ทุ่งนาชี
– ถนนสายชะรัด – ไร่เหนือ

 

การโทรคมนาคม
– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง

 

บริการด้านไฟฟ้า
– มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 98

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ ,ลำห้วย 4 แห่ง
– บึง,หนองน้ำ 1 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 1 แห่ง
– ฝายน้ำล้น 3 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 929 แห่ง
– บ่อโยก 2 แห่ง
– บ่อบาดาล 2 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง

 

การไฟฟ้า
–  มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน   ร้อยละ  98

 

การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
– เทศบาลตำบลชะรัด จัดเก็บเอง ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1 ตัน/วัน
– รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
– สถานที่เก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูล ขอใช้บริการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองพัทลุง
– ค่าบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อัตราตันละ 342 บาท
– มีถังขยะบริการ จำนวน 500 ถัง พนักงานเก็บขยะ จำนวน 3 คน

 

ข้อมูลอื่นๆ
มวลชนจัดตั้ง
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น 65 คน
-ตู้ ATM ธนาคารออมสิน 1 ตู้