3
สภาพทางสังคม
    g31 g32 g34
สภาพทางสังคม
การศึกษา
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
– ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด 5 แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
– ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลชะรัด 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
– ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 11 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
– มัสยิด 11 แห่ง
– สุเหร่า 7 แห่ง
– ปอเนาะ 1 แห่ง

 

สาธารณสุข
– ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %

 

สนามกีฬา
– สนามกีฬากลางตำบลชะรัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด
– สนามกีฬาโรงเรียนวัดควนขี้แรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลชะรัด
– สนามกีฬาโรงเรียนบ้านต้นประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชะรัด
– สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด
– สนามกีฬาหมู่บ้านบ้านหัวหรั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลชะรัด

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 61 คน