3

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวน ทำนา รองลงมา คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์

Untitled

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชะรัด
– ปั๊มน้ำมัน                                                                                3             แห่ง
–  โรงสีข้าว                                                                               6             แห่ง
–  ตลาดนัดชุมชน                                                                     4             แห่ง
–  ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                                                     3             แห่ง
–  ร้านค้าปลีก                                                                          52             แห่ง
–  โรงผลิตน้ำสะอาด                                                                 1             แห่ง
–  ฟาร์มสุกร                                                                              2             แห่ง
– ร้านเสริมสวย                                                                          5             แห่ง
– ร้านซ่อมรถ                                                                             4             แห่ง

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
      ประชากรในตำบลชะรัด มีการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรมควบคู่กันไปอาชีพหลักของประชากรในตำบลชะรัด ได้แก่ การเกษตรกรรม นับได้ว่าเป็นสาขาการผลิตหลักที่สำคัญของตำบล ซึ่งการเกษตรกรรมประกอบด้วย การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ ทางด้านกสิกรรมพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นการทำสวนยางพารา ปลูกข้าว การปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก อาทิเช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง พริกขี้หนู ขมิ้น ตะไคร้ มังคุด เงาะ ทุเรียน สะเดาเทียม เป็นต้น สำหรับการปศุสัตว์นั้น ส่วนใหญ่เลี้ยงโค แพะ หมู เป็ด และไก่ ทางด้านการประมงมีการเลี้ยงปลาในบ่อเพาะเลี้ยง กระชัง และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น
      สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา น้ำยางพารา นอกจากนี้ มีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานในตำบล และตำบลใกล้เคียง รวมถึงในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ สำหรับการค้าขายของเบ็ดเตล็ดในหมู่บ้าน หรือเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในตำบลเพื่อจำหน่าย

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวน ทำนา รองลงมา คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์

f

pic6 (1) pic115