3

สภาพและข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลชะรัด

************************

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง เทศบาลตำบลชะรัด ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประมาณ 23 กิโลเมตร จัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชะรัดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลชะรัดเป็นเทศบาลตำบลชะรัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
อาณาเขต เทศบาลตำบลชะรัด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดดต่อกับตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เขตการปกครอง เทศบาลตำบลชะรัด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26.82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,762.50 ไร่ มีขนาดพื้นที่น้อยที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกงหรา รองจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม เทศบาลตำบลกงหรา เทศบาลตำบลคลองทรายขาว และเทศบาลตำบลสมหวัง
มีจำนวนหมู่บ้านในเขตตำบล รวม 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่การปกครองเต็มพื้นที่ โดยแยกจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ มี นายเล็ก สังข์มี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง มี นายนัฐพล หมุนนุ้ย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง มี นายหร้อเฉด เหมรินี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง มี นางปวีณา หนูพรหม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด มี นายหมุด เขียดนุ้ย เป็น กำนันตำบลชะรัด
หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว มี นายอรุณ ชูอินทร์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านควนขี้แรด มี นายชยานันต์ หมัดจันทร์เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหูเล่ มี นายสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแต้ว นายก้อเดียด เศษขาวเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ประชากร เขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะรัด มีประชากรทั้งสิ้น 7,036 คน แยกเป็น ชาย 3,458 คน หญิง 3,578 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 267.49คน/ตารางกิโลเมตร จำแนกได้ดังนี้
จำนวนประชากรและครัวเรือนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะรัด
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ชาย 448 หญิง 410 รวม 858 คน
หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ชาย 321 หญิง 340 รวม 661 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ชาย 482 หญิง 477 รวม 959 คน
หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ชาย 244 หญิง 246 รวม 490 คน
หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ชาย 670 หญิง 729 รวม 1399 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ชาย 202 หญิง 248 รวม 450 คน
หมู่ที่ 7 บ้านควนขี้แรด ชาย 414 หญิง 444 รวม 858 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหูเล่ ชาย 294 หญิง 315 รวม 609 คน
หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแต้ว ชาย 383 หญิง 369 รวม 752 คน
รวมทั้งสิ้น ชาย 3,458 คน หญิง 3,578 คน รวม7,036 คน
จำนวนครัวเรือนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะรัด
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 230 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง 200 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง 250 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง 137 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด 422 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว 150 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านควนขี้แรด 285 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านหูเล่ 151 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแต้ว 177 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 1,993 ครัวเรือน
ที่มา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาลตำบล ชะรัด ข้อมูลเดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559