2

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรรค์สร้างชีวีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการตลาด
3.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. บริหารงานจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง
2.  สนับสนุนการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3.  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
4.  จัดการศึกษาได้มาตรฐานและทั่วถึง
5.  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาทุกระดับ
6.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
7.  ประชาชนได้รับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึงและเป็นธรรม
8.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9.  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้รับการพัฒนา
10. ประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
11. บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน