1

logo

       ตำบลชะรัด เป็นตำบลดั้งเดิมของอำเภอกงหรา มีตำนานการสร้างเมืองชะรัด มีทวดมรโหม ซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดชุมชนอิสลามครั้งแรก
ที่ชุมชนบ้านชะรัด ชุมชนบ้านชะรัดเป็นชุมชนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ถือแบบอย่างมาจากเมืองปัตตานี และได้ขยายออกเป็นชุมชน
หลายชุมชนในเวลาต่อมา

 

pic4 pic6