วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฎิบัติการ) ด้านการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ 4) และแนวทางการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.” จัดโดย ศูนย์วิจัยการพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. แห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0059 DSC_0047 DSC_0041 DSC_0032 DSC_0016 DSC_0009 DSC_0006 DSC_0002

0

Add a Comment