เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขา การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประธานในพิธี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0008 DSC_0084 DSC_0103 DSC_0113

0

Add a Comment