การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0002 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0020 DSC_0023

0

Add a Comment