วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) โดยมี คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/ประธานชุมชน ร่วมกันประชุมทำประชาคม ณ หอประชุม ทต.ชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0051 DSC_0061 DSC_0052 DSC_0062 DSC_0046

0

Add a Comment