โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นกิจจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สถานที่ฝึก หอประชุม ทต.ชะรัด

Posted by:

DSC_0047 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0062

0

Add a Comment