วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ โรงอาหาร รร.บ้านวังปริง ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0028 DSC_0021 DSC_0017 DSC_0010 DSC_0016 DSC_0034

0

Add a Comment