วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561) ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0113 DSC_0111 DSC_0104 DSC_0107

0

Add a Comment