ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ. ๑๔ – ๐๐๒ สะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๖๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

pokryr dgr

0

Add a Comment