การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

Posted by:

การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา
อำเภอกงหราได้จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนอำเภอกงหรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตื่นตัวและให้ความสนใจในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และนักเรียนได้มีโอกาสและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในโอกาสต่อไป เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตใจที่เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติบุคคลระดับนักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและเพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ จังหวัดพัทลุง และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการ เพื่อเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเล่นกีฬา และการแกกำลังกาย ขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
0

Add a Comment