การแข่งขันกีฬาตำบลชะรัด ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

การแข่งขันกีฬาตำบลชะรัด
กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีสุขภาพเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย และจิตใจทำให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับกีฬาผ่านมาแล้วนั้น สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังคำขวัญที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” และที่สำคัญ เทศบาลตำบลชะรัด ได้มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข สิ่งเสพติด และมีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปรองดอง สมานฉันท์อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
0

Add a Comment