การแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

 การแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด
  กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในชาติให้มีสุขภาพเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย และจิตใจทำให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข สิ่งเสพติด และมีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำโครงการแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชนตำบลชะรัดต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕8 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
0

Add a Comment