แข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มีนโยบายจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ใช้ชื่อว่า “ ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ” ซึ่งมีนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๗๔ แห่ง แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน ๔๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๓๐ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้แก่บุคลากรท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
0

Add a Comment