ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2558

Posted by:

ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลชะรัด จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บ้านควนขี้แรด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองกาบกล้วยหรือวัสดุพื้นบ้านต่างๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำแหล่งน้ำให้ปราศจากมลภาวะห้ามทิ้งสิ่งปฎิลลงในแม่น้ำและเป็นการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี เพื่อประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป
0

Add a Comment