ส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

พิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามหรือแบบอย่างการปฏิบัติการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามของท้องที่ ที่ท้องถิ่นจะต้องให้การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไปในสังคมนั้น ๆ เช่นเดียวกันกับประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม เป็นเดือนที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ของพี่น้องมุสลิมที่ต้อง ลด ละ เลิก อบายมุขและกิเลสตัณหาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันจนทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์แบบในการเป็นมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม วิธีการปฏิบัติตนในการถือศีลอดนั้นมีวิธีการปฏิบัติโดยการงดการกินอาหารการดื่มน้ำทุกชนิด การกลืนน้ำลายที่ไม่สะอาด การแคะหู หรืออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ก่อให้เกิดความอยาก จะเริ่มอดตั้งแต่ก่อนแสงอรุณจะขึ้นจากขอบฟ้าประมาณเวลา 05.00 น. ตลอดจนไปถึงเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าประมาณเวลา 18.30 น. จึงจะละศีลอดได้หรือสามารถรับประทานอาหารได้
0

Add a Comment