ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทศบาลตำบลชะรัด เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นจึงได้เห็นความสำคัญของประเพณี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมทางด้านศาสนาพุทธ ทำให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลตำบล ชะรัดเห็นคุณค่าและความสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีการนำเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไปถวายพระสงฆ์และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแห่เทียนพรรษา ได้ทำบุญร่วมกันและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นไทย
0

Add a Comment