ประเพณีวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

วันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ
เนื่องวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุ ดังนั้นลูกหลานต้องตระหนักถึงความสำคัญและพึงระลึกถึงคุณงามความดี และตอบแทนบุญคุณให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีอันเป็นเอกลักษณ์
เทศบาลตำบลชะรัด เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไป
0

Add a Comment