ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
เทศบาลตำบลชะรัดได้ดำเนินโครงการวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และญาติที่อยู่ห่างไกลได้พบปะทำบุญร่วมกันและสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่เครือญาติ อีกทั้งได้ปลูกฝังให้พุทธศาสนนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป
0

Add a Comment