ประเพณีลากพระ ทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประเพณีลากพระ ทำบุญตักบาตร
      เทศบาลตำบลชะรัด ได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีลากพระหรือชักพระของชาวพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล จึงได้จัดทำโครงการประเพณีลากพระทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๕๘ ฃึ้น เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ้น เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการทำบุญทำทานและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ให้คงอยู่สืบไป
0

Add a Comment