นายกเทศมนตรี มอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อน

Posted by:

       นายกเทศมนตรี มอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ตามที่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้หน่วยงานคัดเลือกผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหานั้น ในการนี้ เทศบาลตำบลชะรัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกและได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย คือ นายเส็ม ดีนทอง อยู่บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่ง นายเส็ม ดีนทอง เป็นผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนในเรื่อง 1. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง 2.รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 3. มีหนี้สิน 4. เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยากจน ฯลฯ
0

Add a Comment