โครงการเวทีประชาคมสัญจรระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

Posted by:

      โครงการเวทีประชาคมสัญจรระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หลักการและเหตุผล ความเข้มแข็งของผู้นำ องค์กรชุมชนและเครือข่าย คือ ภาพสะท้อนความเป็นปึกแผ่น พลังภายในที่มีอยู่ในชุมชนที่สามารถจัดการกับปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนไปในทิศทางที่คนในชุมชนมุ่งหวังร่วมกันได้ ทิศทางในการพัฒนาชุมชน จึงมีส่วนที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียงปรองดองกัน ความมีน้ำใจที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกำลังสำคัญ ในการนำข้อมูลของชุมชนและประสบการณ์ของผู้นำชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเป็นแฟนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ รวบรวมข้อมูลภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และชุมชน รวมทั้งภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลชะรัดมีความใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึงปัญหาของประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขตรงกับปัญหาของประชาชน เป้าหมาย ๑. ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัด ประมาณ ๓๐ คน ๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะรัด ประมาณ ๒๒ คน ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะรัด ประมาณ ๙ คน ๔. ประชาคมหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชน ประมาณ ๗๒๐ คน ๕. ประชาคมตำบล ประมาร ๙๐ คน ๖. ผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้แทนภาคราชการ ผู้นำกลุ่มองค์กร ประมาณ ๓๔ คน รวมทั้งหมดประมาณ ๙๐๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. รับทราบปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาเทศบาลตำบลชะรัด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) สามารถนำไปแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน กลุ่ม / องค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตำบลชะรัดเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลชะรัดมีความใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึงปัญหาของประชาชน กลุ่ม / องค์กร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในตำบลมากขึ้น ทำให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
0

Add a Comment