โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา

Posted by:

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ ” ลูกชวนพ่อแม่สวมหมวกนิรภัย สร้างความอุ่นใจเมื่ออยู่บนท้องถนน” ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับความรู้ให้ชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 2. เพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ
0

Add a Comment