โครงการประชุมประชาคมตำบลชะรัด

Posted by:

      เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อกำหนดโครงการของหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2555-2557 โดยมีคณะกรรมการประชาคม ทั้ง 9 หมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 28 มี.ค.54 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด
0

Add a Comment