กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

      วันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือนมกราคมของทุกปี คือวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดูแลเด็กเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เทศบาลตำบลชะรัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สติปัญญา มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ และที่สำคัญเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง
0

Add a Comment