การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

     เทศบาลตำบลชะรัด ได้ประกาศและรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะรัดเข้ารับสมัครประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านต้นประดู่ โรงเรียนวัดควนขี้แรด
0

Add a Comment