รับขึ้นทะเบียนคนพิการ

Posted by:

สำหรับคนพิการ : ต้องได้รับบัตรประจำตัวคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพคนพิการ และคนพิการที่ได้รับบัตรตั้งแต่เดือน ธันวาคม 58 เป็นต้นมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment