แจ้งแนวทางการดูแลพฤติกรรมการแข่งรถของเด็กและเยาวชน

Posted by:

ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติกรรมที่น่าจะน่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ถือว่าเป็นความผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน
0

Add a Comment