ผู้ประกอบการพาณิชยกิจอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน

Posted by:

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบพาณิชยกิจอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ -ให้บริการอินเตอร์เน็ต -ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต -ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ
0

Add a Comment