เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัดเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) สำหรับผู้พิการ ต้องได้รับบัตรประจำตัวผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาแล้วและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับทางเทศบาลมาก่อน
0

Add a Comment