เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ

Posted by:

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังต่อไปนี้
๑. การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕
๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาล หมู่ที่ ๕
๓. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการ คสล.สายต้นส้าน-บ้านนายโกบ หมู่ที่ ๓
ดาวน์โหลดเอกสาร : เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
0

Add a Comment