ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับเบี้ยยังชีพ ปี ๕๘

Posted by:

คุณสมบัติผู้สูงอายุ
๑.เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลา ๒๔๙๖ ถึง ๓๐ กันยา ๒๔๙๗
๒.ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลชะรัด
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการของรัฐ
หลักฐาน
๑.บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
๒.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
ผู้พิการ ผู้มีบัตรคนพิการแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลชะรัด
หลักฐาน
๑.บัตรผู้พิการพร้อมสำเนา
๒.บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
๓.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
****เปิดรับขึ้นทะเบียน ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖***
**หมายเหต บัตรประชาชนและบัตรผู้พิการต้องไม่หมดอายุ**

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment