ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย สามารถรับเบี้ยยังชีพได้  ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สถานทีและเวลาตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
0

Add a Comment