ประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง และการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด และนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

Posted by:

ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด และนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด กรณีครบวาระ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ตุลาคม ๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง และการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด และนายกเทศมนตรีตำบลชะรัด
0

Add a Comment