ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Posted by:

ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี (โดยเป็นผู้เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕) และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนรวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ และผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่คยลงทะเบียนมาก่อน
   โดยมีการจัดการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยเตรียมหลักฐาน
    ผู้สูงอายุ  ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน
                    ๒.สำเนาบัตรประชาชน
    ผู้พิการ    
                    ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน
                    ๒.สำเนาบัตรประชาชน
                    ๓.สำเนาบัตรผู้พิการ
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
0

Add a Comment