ฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุภาพเทศบาลตำบลชะรัด จะจัดดำเนินการแข่งขันฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้สึกรักถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างเสริมสังคมท้องถิ่นให้แข้มแข็งและยั่งยืน ปลอดยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ทีมใดที่สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลชะรัด. ทุกวันและเวลาราชการ
0

Add a Comment