โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2

Posted by:

26 พ.ค.54 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลชะรัดและตำบลใกล้เคียงในด้านต่างๆ มากมายฟรี ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ หมูู่ที่ 4 ตำบลชะรัด เวลา 09.30 น – 15.30 น
ดาวน์โหลดเอกสาร :โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2
0

Add a Comment