ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัดได้เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งประชาชนภายในและภายนอกตำบลชะรัดเพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่างกับประชาชน อีกทั้งยังให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย
ดาวน์โหลดเอกสาร : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชะรัด
0

Add a Comment