แผนพัฒนาปี 53

Posted by:

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  นั้น  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเจตนารมณ์ของชุมชนภายใต้นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถกำหนด นโยบายได้เองบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในรูปพหุภาคี
       ในการนี้  เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดทำเอกสาร  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)  และได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลชะรัดและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบและแนวทางประสานแผนพัฒนา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและเกื้อกูลกัน
        เทศบาลตำบลชะรัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการทำแผนพัฒนาขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนพัฒนาสามปี
0

Add a Comment