การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

Posted by:

ก่อสร้างถนน คสล.สายควนท้อน-นาแด้ (ควนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะรัด) อ.กงหรา จ.พัทลุงขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ดาวน์โหลดเอกสาร :การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
0

Add a Comment