เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนคสล.สายหน้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะรัด

Posted by:

ปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหว่ัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร
ดาวน์โหลดเอกสาร :เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนคสล.สายหน้าวัดควนขี้แรด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะรัด
0

Add a Comment