เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาสายหวังหัวนอน หม่ที่ ๗ ตำบลชะรัด

Posted by:

โครงการขยายเขตประปาสายหวังหัวนอน หมู่ที่ ๗ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุว รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะรัดำหนด
ดาวน์โหลดเอกสาร :เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาสายหวังหัวนอน หม่ที่ ๗ ตำบลชะรัด
0

Add a Comment