การเปิดเผยราคากลางกาารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง

Posted by:

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 209,000.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน
ดาวน์โหลดเอกสาร :การเปิดเผยราคากลางกาารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
0

Add a Comment